IRIS Multi Energy System

To kompleksowe rozwiązanie zwiększające wyniki sprzedaży i podnoszące jakość obsługi klienta w firmach obrotu energią elektryczną i gazem. Zostało przygotowane w taki sposób, aby wspierać główne procesy zachodzące w czterech podstawowych obszarach działalności spółek obrotu energią elektryczną i gazem. Zaliczamy do nich Marketing, Sprzedaż, Obsługę klienta oraz Biling.

System IRIS to narzędzie klasy CIS (Customer Information System), które kompleksowo wspiera obsługę całego cyklu życia klienta, począwszy od jego pozyskania, poprzez przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, pozyskanie danych pomiarowych, rozliczenia, obsługę posprzedażową, aż do odnowienia umowy. Obsługa procesów biznesowych jest optymalnie zaprojektowana, a w zarządzaniu nimi pomagają usprawniające pracę użytkowników kreatory. Dzięki temu o wiele łatwiej można pozyskiwać nowych klientów, odnawiać umowy czy tworzyć nowe produkty.

System IRIS stanowi połączenie wieloletniego doświadczenia w budowaniu rozwiązań dla rynku energetycznego oraz innowacyjnych technologii. Dzięki zastosowaniu technologii webowych może być używany w dowolnym miejscu na świecie przez przeglądarkę internetową. System może być wdrożony w środowisku chmurowym lub w sposób tradycyjny.

System IRIS składa się z czterech podstawowych elementów: CRM, Biling, E-BOK (SelfCare) i Analizy. Dodatkowo w ramach CRM funkcjonuje wewnętrzny moduł wsparcia sprzedaży zewnętrznej oraz obsługi procesu zmiany sprzedawcy. W ramach Bilingu funkcjonuje moduł obsługi finansowej oraz obsługi procesu windykacji. Wszystkie te elementy wzajemnie się uzupełniają i dają kompleksowe rozwiązanie firmom, których celem jest osiągnięcie statusu lidera w zakresie sprzedaży i obsługi klienta na rynku energetycznym. Dzięki ścisłej integracji poszczególnych elementów dane raz wprowadzone są wykorzystywane w poszczególnych modułach bez konieczności ich powielania czy ponownego wprowadzania. Taka konstrukcja wpływa znacząco na poprawę efektywności obsługi aplikacji. Zgodnie z podejściem 360° wokół klienta kluczowe informacje mogą być prezentowane w dowolnym module, dzięki czemu uzyskujemy pełen obraz danego klienta oraz wszystkich spraw z nim związanych.

Kluczowymi elementami całego rozwiązania są bazy Klientów, Produktów i Umów. Te trzy komponenty są głównymi nośnikami informacji w systemie oraz parametrów, które sterują poszczególnymi jego modułami. Baza Klientów zawiera w sobie, poza samymi informacjami o kliencie, również dane o punktach poboru danego medium oraz ich profilach zużycia. Są to najistotniejsze informacje dotyczące klienta, które wykorzystuje się przy wykonywaniu istotnych operacji w systemie. Baza klientów zawiera wiele innych informacji, które umożliwiają uzyskanie pełnego obrazu Klienta, jednak są to już informacje uzupełniające. Baza Produktów to kolejny ważny element, który gromadzi informacje o parametrach produktu, jego cenach, zasadach sprzedaży czy upustach. Różnorodność obsługiwanych przez system produktów (między innymi fix, flexible, dodatkowe) oraz powiązanych z nimi mediów (energia elektryczna, gaz) i usług umożliwia elastyczne ich dopasowanie do potrzeb klienta. System jest również wyposażony w mechanizm zarządzania rozbudowanym portfelem produktów. Ostatnim istotnym elementem jest baza Umów. Jest to funkcjonalność, która łączy ze sobą Klientów i Produkty. W ten sposób dopełnia parametry, które pozwalają na przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy czy późniejsze rozliczenia klienta i prowadzenie obsługi posprzedażowej. Umowa zawiera parametry dotyczące okresów, zasad rozliczania, terminów płatności, cen ostatecznych czy kar za zerwanie umowy. Wymienione elementy stanowią fundament całego rozwiązania i zapewniają odpowiednią konstrukcję danych, która umożliwia prawidłowy obieg informacji w systemie IRIS.

Moduł CRM – zawiera funkcjonalności związane z marketingiem, sprzedażą, umowami, produktami oraz procesami obsługi klienta. Jest to kluczowy moduł całego rozwiązania, który jest nośnikiem informacji dla kolejnych elementów systemu IRIS.

W zakresie sprzedaży moduł ten zarządza informacjami o klientach potencjalnych i istniejących, na bazie których za pomocą kampanii czy sprzedaży bezpośredniej prowadzony jest proces sprzedaży. Sprzedaż obejmuje energię elektryczną, gaz czy produkty dodatkowe, ale także produkty powiązane z mediami energetycznymi. Dla prowadzonych kampanii istnieje możliwość weryfikowania ich zyskowności oraz skuteczności. System wyposażony jest w szablony ofert i umów, które mogą być indywidualnie kształtowane przez spółkę obrotu. W module CRM zachodzą wszystkie zmiany dotyczące umów, np. aneksy, cesje, zmiany dotyczące parametrów rozliczeń czy cen za dany produkt, np. kiedy kończy się umowa czasowa. Kolejne kluczowe funkcjonalności modułu CRM to funkcjonalności zarządzania działaniami i aktywnościami dotyczącymi klientów, obsługi reklamacji czy szeroko rozumianej obsługi posprzedażowej.

Najistotniejszą cechą tego modułu jest kompleksowa informacja o klientach oraz całościowy zestaw danych opisujących sposoby rozliczania klienta i prowadzenia jego obsługi przez poszczególne moduły.

Moduł E-Agent – jest częścią modułu CRM umożliwiającą prowadzenie sprzedaży przez różne kanały, między innymi przez partnerów zewnętrznych, call center czy biura obsługi klienta. W ramach tego modułu definiowane są poszczególne kanały sprzedaży wraz z określaniem podmiotów odpowiedzialnych za ten proces, np. partnerów handlowych. Ponadto w ramach tego modułu zarządza się uprawnieniami dostępu do danych dla poszczególnych organizacji, określa rodzaje i typy produktów, które dana organizacja może oferować. E-Agent to również narzędzia do tworzenia algorytmów rozliczania prowizji dla danego partnera oraz nadawania celów sprzedażowych i ich późniejszego rozliczania. Interfejs użytkownika jest uproszczony w stosunku do bazowego modułu CRM, a metody wprowadzania danych maksymalnie dostosowane do zwiększenia efektywności sił sprzedaży. Moduł ten został wyposażony również w komunikatory z działami back office w celu zapewnienia szybkiej wymiany informacji, której celem jest pozytywne „domykanie” procesów sprzedaży.

Moduł E-Switching – jest również częścią modułu CRM i umożliwia prowadzenie całego procesu związanego z przejściem klienta od jednego sprzedawcy do drugiego. Moduł ten nadzoruje cały proces wraz z generacją odpowiednich dokumentów, zależnie od danego OSD oraz tego, która to zmiana sprzedawcy. W ramach prowadzonego procesu mogą być dołączane różnego rodzaju dokumenty w celu usprawnienia procesu weryfikacji poszczególnych PPE. Na każdym etapie tego procesu system przechowuje pełną informację o statusie poszczególnych PPE. Może być ona udostępniana handlowcom oraz klientom w module EBOK. Dzięki temu system zapewnia większą przejrzystość i otwartość działań, co wpływa na jakość obsługi klienta.

Po przeprowadzeniu całego procesu poszczególne punkty są automatycznie aktywowane po stronie modułu rozliczeniowego w celu rozpoczęcia fakturowania klientów. System IRIS pilnuje, aby poszczególne kroki całego procesu, od pozyskania klienta do jego rozliczenia, były realizowane w odpowiednim czasie i bez utraty potencjalnych zysków – „revenue assurance”.

Moduł Biling – jest to moduł, który umożliwia pobieranie danych o zużyciu danego medium i rozliczanie klientów. Moduł ten, po przeprowadzonym procesie zmiany sprzedawcy, uruchamia proces rozliczania klientów i nadzoruje poszczególne jego kroki w celu zapewnienia rozliczenia wszystkich klientów w poszczególnych cyklach rozliczeniowych. Biling automatyzuje proces pobierania danych o zużyciach mediów od dystrybutorów oraz kolekcjonowanie danych do rozliczenia. W przypadku braku danych posiada mechanizmy do szacowania zużyć, aby można było w danym cyklu rozliczyć maksymalną ilość klientów. Poza pobieraniem informacji o zużyciach bieżących pozyskiwane są również informacje o korektach okresów poprzednich. Po zebraniu wszystkich informacji moduł ten weryfikuje poprawność danych oraz przygotowuje dane do rozliczenia klientów. W kolejnym kroku umożliwia wystawienie faktur, korekt, not i innych dokumentów księgowych oraz wysłanie ich do klientów lub opublikowanie w kanałach samoobsługowych – EBOK. Procesy rozliczania i fakturowania mogą odbywać się w sesjach nocnych, zgodnie z ustalonym grafikiem w celu odciążenia systemu od wykonywania złożonych operacji w trakcie godzin roboczych. Informacje o powstałych zobowiązaniach są automatycznie widoczne w module prowadzącym dane finansowe.

Moduł E-Finanse – jest częścią modułu Biling umożliwiającego księgowanie wpłat oraz obliczanie sald klientów. Ten element systemu IRIS pobiera automatycznie, w zdefiniowanych przedziałach czasowych, informacje z systemów bankowych o wpłatach, a następnie dokonuje automatycznego księgowania płatności na kontach poszczególnych klientów. Po zaksięgowaniu wpłat może dokonać naliczenia odsetek za wpłaty po terminie, które mogą być doliczone do kolejnych rachunków. Moduł ten również prowadzi salda klientów w trybie on-line i po dokonaniu każdej operacji w systemie (np. wydrukowania faktury, przyjęcia wpłaty) prezentuje aktualne informacje na koncie klienta. Dane te są również dostępne z poziomu modułu CRM czy EBOK, w których odgrywają znaczącą rolę z punktu widzenia obsługi klienta.

Moduł E-Windykacje – jest częścią modułu Biling i umożliwia przypominanie o zbliżających się terminach płatności, prowadzenie procesu windykacji oraz egzekwowanie zaległych należności. Moduł ten daje możliwość przypominania klientom o zbliżających się terminach płatności poszczególnych dokumentów. Informacje te mogą być dostarczane różnymi kanałami komunikacji, np. mail, EBOK, sms. W przypadku gdy klient nie dokonał płatności w terminie, użytkownicy mogą skorzystać ze zdefiniowanego w ramach danej firmy procesu windykacji i rozpocząć przypominanie klientowi o konieczności zapłaty określonych dokumentów. W ramach tego procesu poszczególne kroki mogą być wykonywane automatycznie, a informacje ich dotyczące wysyłane za pomocą kanałów komunikacji elektronicznej lub tradycyjnej poczty. Użytkownik w każdym momencie może sprawdzić na jakim etapie znajdują się poszczególne sprawy, dodać notatki do prowadzonej sprawy czy wstrzymać proces, jeżeli posiada takie uprawnienia. Jeżeli dla danego klienta został rozpoczęty proces windykacji, informacje na jego temat dostępne są w module CRM z uwagi na ich istotność w procesie obsługi klienta.

Moduł EBOK – jest internetową platformą mającą na celu ułatwienie i usprawnienie kontaktu klienta z firmą sprzedażową. Za jego pomocą klienci mogą przeglądać swoje dane teleadresowe, dokonywać ich aktualizacji, przeglądać zawarte umowy i ceny mediów w ramach podpisanych umów, okresy na jakie została zawarta umowa czy produkt jaki występuje w danej umowie. Poza umowami klienci mogą uzyskać informacje o bieżącym saldzie, wysokości rachunków, terminach płatności, zużyciu mediów na poszczególnych punktach. Klienci mogą także pobierać faktury lub inne dokumenty finansowe, otrzymywać nowe oferty dedykowane dla nich, składać reklamacje czy komunikować się ze swoim sprzedawcą. W przypadku złożenia reklamacji klient jest informowany przez EBOK o statusie załatwienia danej sprawy.

EBOK to aplikacja, która korzysta w czasie rzeczywistym z danych zgromadzonych w pozostałych modułach. Dzięki temu stanowi ważny moduł w zakresie szeroko rozumianej obsługi klienta, umożliwiający ograniczenie kosztów obsługi oraz poprawienie jej jakości.

EBOK został przygotowany w technologii RWD (Responsive Web Design), dzięki czemu można z niego korzystać na różnych urządzeniach, np. tablet, smartphone czy komputer PC, a wyświetlane ekrany są automatycznie dostosowywane do danego urządzenia. Tak przygotowana i udostępniana klientom aplikacja świadczy o innowacyjności danej firmy sprzedażowej oraz dbałości o jakość obsługi klienta.

Moduł E-BI odpowiada za przygotowanie i prezentację danych analitycznych w systemie IRIS. Moduł ten przygotowuje dane do tworzenia skomplikowanych raportów, zamykania miesięcy oraz naliczania sprawozdań wymaganych przez regulatora. Korzysta on ze specjalnie przygotowanej hurtowni danych oraz modeli analitycznych. Konstrukcja taka podyktowana jest dbałością o wydajną pracę systemu wykorzystywanego przez użytkowników do pracy operacyjnej. Dane przygotowane np. w cyklach nocnych umożliwiają swobodne przeprowadzanie skomplikowanych analiz w trakcie dnia bez obciążania innych elementów całego rozwiązania.

System zawiera wiele elementów automatyzacji procesów, przez co zapewnia dużą efektywność pracowników i obniża koszty prowadzenia biznesu. Jest to w pełni funkcjonalne rozwiązanie, które umożliwia firmom efektywne prowadzenie biznesu i podnoszenie zadowolenia swoich klientów. W celu zapewnienia wymiany informacji z innymi aplikacjami wewnątrz firmy, system IRIS może być wyposażony w mechanizmy integracji np. z aplikacjami typu ERP, co dodatkowo podnosi efektywność jego działania.

Całość rozwiązania przygotowana jest w lekkich technologiach internetowych, które umożliwiają korzystanie z aplikacji w dowolnym miejscu na świecie, bez względu na to czy jest ona zainstalowana na własnych serwerach czy w chmurze publicznej. Interfejs użytkownika został przygotowany z wykorzystaniem dobrych praktyk tworzenia UI, dzięki czemu jest prosty i intuicyjny w obsłudze. Wszystkie technologie użyte do zbudowania tego rozwiązania pochodzą od jednego producenta – Microsoft – dzięki czemu zapewniają odpowiednią jednolitość i kompatybilność. W przypadku gdy system serwowany jest w chmurze Microsoft Azure, użytkownik otrzymuje dodatkowe korzyści – brak konieczności posiadania własnej infrastruktury oraz skomplikowanych systemów zapewniania bezpieczeństwa i backupu. Tak zbudowane narzędzie pozwala skupić się na prowadzeniu własnego biznesu bez konieczności przejmowania się zawiłościami Mv.c,bc,.bmc,bn c,m ctechnologicznymi użytkowanego systemu.

Pokaż całość
Ukryj część