01. Projekt

Opracowanie prototypu systemu wykrywania anomalii zużycia energii elektrycznej z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji w celu racjonalizacji zapotrzebowania na energię elektryczną przez spółki obrotu.

Ebicom sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Opracowanie prototypu systemu wykrywania anomalii zużycia energii elektrycznej z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji w celu racjonalizacji zapotrzebowania na energię elektryczną przez spółki obrotu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw” Podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Projekt polega na realizacji prac badawczo – rozwojowych, prowadzących do powstania prototypu systemu wykrywającego anomalie w użytkowaniu energii elektrycznej w stosunku do przyjętych prognoz. Głównymi odbiorcami opracowanego systemu będą spółki obrotu, który pozwoli im na lepsze zarządzanie zamówieniami energii elektrycznej w okresie długofalowym oraz na bieżąco monitorować zużycie energii u swoich klientów. Korzystając z narzędzia (systemu), spółki będą mogły wykrywać i obserwować nadmierne skoki/spadki poboru, zwiększenia i zmniejszenia zużycia niezgodne z prognozami i korygować je racjonalizując tym samym własne zamówienia na energie elektryczną na giełdzie.

Wartość projektu: 3 104 663,80 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 2 320 799,49 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Szybka ścieżka”.

Podmioty realizujące

  • Beneficjent: Ebicom Sp. z o.o.
  • Podwykonawca: Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Organizacji i Zarządzania
  • Instytucja pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

02. Projekt

Opracowanie prototypu innowacyjnego systemu wykorzystującego programowanie liniowe i uczenie maszynowe do optymalizacji kosztów zużycia energii elektrycznej przez MSP i gospodarstwa domowe w warunkach stosowania taryf dynamicznych.

Informujemy, że w portalu bazakonkurencyjnosci.gov.pl dostępne jest ogłoszenie dotyczące wyboru podwykonawcy do realizacji projektu pt :

„Opracowanie prototypu innowacyjnego systemu wykorzystującego programowanie liniowe i uczenie maszynowe do optymalizacji kosztów zużycia energii elektrycznej przez MSP i gospodarstwa domowe w warunkach stosowania taryf dynamicznych.”

do wykonania prac badawczych i rozwojowych w zakresie opracowania modelu matematycznego jako integralnego elementu systemu optymalizującego koszty zużycia energii elektrycznej przez MSP i gospodarstwa domowe w warunkach stosowania taryf dynamicznych.

Współpraca jest planowana w ramach umowy realizowanej w projekcie, dla którego EBICOM Sp. z o.o. ubiega się o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R Przedsiębiorstw” Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Konkurs 4/1.1.1/2018.

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publicationproposal/view/10538

03. Projekt

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1. „Polskie Mosty Technologiczne

Ebicom sp. z o. o. realizuje projekt pn. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1. „Polskie Mosty Technologiczne”

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek Kanadyjski Ebibota. Jest on narzędziem opracowanym w oparciu o technologię MS Azure i wykorzystuje narzędzia sztucznej inteligencji. W ramach swojej funkcjonalności posiada funkcję głosową, a jego domyślnym językiem jest angielski co ułatwi oferowanie go na rynku kanadyjskim. Posiada również możliwość komunikacji z dziedzinowym systemem klienta w tym z systemem CRM co umożliwia obsługę np. płatności za rachunki, zgłoszenie i śledzenie reklamacji, czy pozyskanie informacji o stanie konta lub sprawy. Dzięki zastosowaniu narzędzi sztucznej inteligencji Ebibot stale uczy się i doskonali trafność odpowiedzi co umożliwia odciążenie pracy call centre, która może poświęcić więcej czasu na rozwiązanie złożonych spraw. Planowanym efektem projektu jest rozpoczęcie współpracy z lokalnymi firmami i społecznością AI, a także zbudowaniem odpowiedniego portfolio klientów z poszerzeniem usług o pozostałe produkty naszej firmy.

Wartość dofinansowania: 200 000,00 PLN

Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

04. Projekt

Wzrost konkurencyjności firmy Ebicom Sp. z o.o. poprzez promocję marki produktowej IRIS Multi Energy System za granicą w ramach programu promocji branży IT/ICT.

Ebiocm sp. z o. o. realizuje projekt w ramach poddziałania 3.3.3.: WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – GO TO BRAND Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Celem projektu jest promocja marki produktowej IRIS Multi Energy System, poprzez udział w imprezach zagranicznych i organizacji stanowiska wystawowego na targach o globalnej skali możliwe będzie nawiązanie kontaktów, które zostaną wykorzystane przez Ebicom do złożenia ofert i w konsekwencji podpisania kontraktów. IRIS Multi Energy System jest w pełni przygotowany do wdrożeń za granicą i posiada pełny potencjał komercjalizacji zarówno na rynku UE jak i USA. Bezpośrednim celem projektu jest uzyskanie przychodów z działalności eksportowej w wysokości 250 tyś. Euro i uzyskanie dwóch wdrożeń u klientów.

Wartość projektu: 205 300,00 PLN
Wartość dofinansowania: 153 975,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości „Go to Brand”

05. Projekt

Opracowanie prototypu systemu wykrywania anomalii zużycia energii elektrycznej z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji w celu racjonalizacji zapotrzebowania na energię elektryczną przez spółki obrotu.

Informujemy, że w portalu bazakonkurencyjnosci.gov.pl dostępne jest ogłoszenie dotyczące wyboru podwykonawcy do realizacji projektu. Do wykonania badań przemysłowych prowadzących do sformułowania założeń do budowy prototypu systemu wykrywania odstępstw w zużywaniu energii elektrycznej w stosunku do prognozy wygenerowanej na podstawie danych pomiarowych udostępnionych przez Zamawiającego oraz do opracowania na bazie wyników badań założeń do systemu powiadamiania o ich wystąpieniu i ich obsługi.

Współpraca jest planowana w ramach umowy realizowanej w projekcie, dla którego EBICOM Sp. z o.o. ubiega się o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R Przedsiębiorstw” Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Konkurs 6/1.1.1/2019. https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publicationproposal/view/24186

Informacje o wybranym wykonawcy:
Politechnika Śląska
ul. Akademicka 2A,
44 – 100 Gliwice
Adres do korespondencji
Wydział Organizacji i Zarządzania
ul. Roosvelta 26-28,
41 – 800 Zabrze
Data wpłynięcia: 22 października 2019
Cena oferty netto: 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych)
Cena oferty brutto: 615 000,00 PLN (sześćset piętnaście tysięcy złotych)

Pełna lista podmiotów
Politechnika Śląska
ul. Akademicka 2A,
44 – 100 Gliwice
Adres do korespondencji
Wydział Organizacji i Zarządzania
ul. Roosvelta 26-28,
41-800 Zabrze
Przedsiębiorczości „Go to Brand”