01. Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisie internetowym Ebicom.pl

Ebicom. sp.z o.o. przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie *.ebicom.pl. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

02. Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

  • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika),
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,
  • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
  • czas nadejścia zapytania,
  • pierwszy wiersz żądania HTTP,
  • kod odpowiedzi HTTP,
  • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony Ebicom nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony ebicom.pl. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

03. Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

04. Mechanizm Cookies na stronach internetowych Ebicom

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach Ebicom nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników. W serwisie ebicom.pl okresowo może być wykorzystywany sesyjny plik Cookie o nazwie INFO – do zapisania faktu zapoznania się z wyróżnionymi informacjami. Plik Cookie jest tworzony w celu ograniczania ilości emisji okresowo pojawiających się ogłoszeń. Dzięki zastosowaniu pliku Cookie informacja wyświetla się tylko raz dla jednej sesji użytkownika i nie ukazuje się ponownie po przejściu na kolejną stronę serwisu. Wymieniony wyżej sesyjny plik Cookie, jeśli jest tworzony, to występuje w określonym czasie, i tylko przez czas, w jakim strona jest odwiedzana przez użytkownika. Zamknięcie okna przeglądarki ze stroną serwisu ebicom.pl powoduje usunięcie utworzonego pliku.

05. Odnośniki do innych stron

Serwis Ebicom.pl zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW ebicom.pl

06. Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

07. Informacja o administratorze danych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych jest Ebicom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ,ul.Sokolska 65, 40-087 Katowice, KRS: 0000341830, NIP: 6312601445, REGON: 241349049 Z administratorem można skontaktować się pisemnie, kierując korespondencję na ww. adres lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: rodo@ebicom.pl, biuro@ebicom.pl

08. Informacja o celach przetwarzania

Celem przetwarzania danych jest: prowadzenie czynności w celu zawarcia umowy z osobami których dane dotyczą, wykonywanie umów zawartych z osobami których dane dotyczą, realizowanie obowiązków i uprawnień osób, których dane dotyczą wynikających z zawartych z administratorem umów, marketing produktów i usług których dostawcą jest administrator , realizowanie obowiązków i uprawnień administratora jako pracodawcy, usługobiorcy lub usługodawcy.

09. Kategorie danych osobowych

Informujemy, że do kategorii danych osobowych zaliczamy między innymi imię i nazwisko, adres zamieszkania/adres korespondencyjny, adres e-mail, telefon,

10. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Korzystając z naszego serwisu oraz dostępnych na nim formularzy kontaktowych oświadczasz, że zostałeś poinformowany, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 9 ust. 2 lit. a RODO), przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, tj. marketing produktów i usług własnych administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody (art. 9 ust. 2 lit. c RODO).